نوشته شده توسط : اعظم خواجه اف - خجسته

 

دست نیاز باد

آهسته موی تو گشاد

زلف سیاه خط کشید بر صفحه رخت

گوی که گرگ گشنه ای بر روی برف تازه پا نهاد

آن باد رهگزر از عطر موی تو گرفت

هرجا که رفت بوی مشک داد

این باد زنده باد.

 

Дасти ниёзи бод

Охиста муи ту кушод

Зулфи сиёх хат кашид бар сафхаи рухат

Гуи ки гурги гушнае бар руи барфи тоза по ниход

Он боди рахгузар аз атри муи ту гирифт

Харчо ки рафт буи мушк дод-

Ин бод зинда бод

 :: بازدید از این مطلب : 242
|
امتیاز مطلب : 61
|
تعداد امتیازدهندگان : 14
|
مجموع امتیاز : 14
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 / 12 / 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : اعظم خواجه اف - خجسته

Вақте ки ҳолам хуб нест
Неку нигар, ҳатто Зулолам хуб нест
Дар вожаҳо табхолҳо, ритме надорад ҳарфи ман
Бар пурсишам дар Фейсбук посух не, яъне саволам хуб нест
Астоменофин" мехурам, шояд ки дар худ гум шавам"
Ойина бишкастам - висолам хуб нест
Фикру хаёлам хуб нест

 

وقتی که حالم خوب نیست
نیکو نگر، حتی زلالم خوب نیست
در واژه ها تبخال ها،رتمی ندارد حرف من
بر پرسشم در "فیسبوک" پاسخ نی،یعنی سوالم خوب نیست
"استومینوفین" می خورم،ساید که در خود گم شوم
آیینه بشکستم – وصالم خوب نیست
فکر و خیالم خوب نیست


 :: بازدید از این مطلب : 262
|
امتیاز مطلب : 112
|
تعداد امتیازدهندگان : 24
|
مجموع امتیاز : 24
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 / 10 / 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : اعظم خواجه اف - خجسته

 

کتاب فروش پیر
به قید رفته ها اسیر
نگاه او ز پشت پنجره به کوچه ها
به جستجوی ازدهام گم شده چو آب در کویر
کتاب ها به زیر پرده ی غبار بی توجهی چو در قفس
ز چشم این زمانه ناپدید و زار و مظلوم و حقیر
دریغ روز های رفته در بخار اشک
به شیشه های پنجره حریر
بیا، سبق بگیر

 

Китобфуруши пир
Ба қайди рафтаҳо асир
Нигоҳи у зи пушти панчара ба кучаҳо
Ба чустучуи издиҳоми гумшуда чу об дар кавир
Китобҳо ба зери пардаи ғубори бетаваччуҳй чу дар қафас
Зи чашми ин замона нопадиду зору мазлуму ҳақир
Дареғи рузҳои рафта дар бухори ашк
Ба шишаҳои панчара ҳарир
Биё, сабақ бигир


 :: بازدید از این مطلب : 393
|
امتیاز مطلب : 57
|
تعداد امتیازدهندگان : 16
|
مجموع امتیاز : 16
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 / 10 / 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : اعظم خواجه اف - خجسته

خنده ای تقدیم کرد

لب به لب بفشرد و یک تعظیم کرد

همچو نور ماه شبرو سایه روشن آفرید

گیسوان را مشک داد و "جیم" کرد

عشق را تکریم کرد

 

Хандае такдим кард

Лаб ба лаб бифшурду як таъзим кард

Хамчу нури мохи шабрав соярушан офарид

Гесувонро мушк доду "чим"кард

Ишкро такрим кард

 :: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 63
|
تعداد امتیازدهندگان : 16
|
مجموع امتیاز : 16
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 / 7 / 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : اعظم خواجه اف - خجسته

 

الو، سلام
بیا مرا رهان ز دام
ز دام سرنوشتِ در سرشت او
غمی نهفته همچو خون روز در افق شام
بیا، که کوچه های خاکی مسیر سرنوشت کور من
ز روح شادی خالی و پر از صلای انتقام
الو، کجای تو که ردِّ پای ما
ز پِله رفته روی بام
و ... بی دوام

 

Ало, салом

 

Ало, салом
Биё, маро рахон зи дом
Зи доми сарнавишти дар сиришти у
Гаме нухуфта хамчу хуни руз дар уфуки шом
Биё, ки кучахои хокии масири сарнавишти кури ман
Зи рухи шодй холиву пур аз салои интиком
Ало, кучои ту ки радди пои мо
Зи пилла рафта руи бом
Ва ...бедавом

 :: بازدید از این مطلب : 430
|
امتیاز مطلب : 57
|
تعداد امتیازدهندگان : 13
|
مجموع امتیاز : 13
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 / 4 / 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : اعظم خواجه اف - خجستهتو دیر آمدی، سلام

ولی عجب دلیر آمدی، سلام

ز بیشه های دام وبندِ دستِ تشنه ی حوس

رهیده، باغرور و باوقار همچو شیر آمدی، سلام

فرشته ای، بدن را بهشته ای و تشنه ی محبت و نوازشی

که از غم و فراق ورنج ویاس وغصه سیر آمدی، سلام

مرا ز من ربوده ای و بر وجود من تو چون

بهاری در کویر آمدی، سلام

چو میر آمدی، سلام.

 

Ту дер омадй, салом

Вале ачаб далер омадй, салом

Зи бешаҳои дому банди дасти ташнаи ҳавас

Раҳида, боғуруру бо виқор ҳамчу шер омадй, салом

Фариштайи, бадонро биҳиштайи ва ташнаи муҳаббату навозишй

Ки аз ғаму фироқу ранчу яъсу ғусса сер омадй, салом

Маро зи ман рабудаи ва бар вучуди ман ту чун

Баҳор дар кавир омадй, салом

Чу мир омадй, салом:: بازدید از این مطلب : 255
|
امتیاز مطلب : 104
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : جمعه 1 / 4 / 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : اعظم خواجه اف - خجسته

 

دوباره آمدی، سلام

به مثل یک ستاره آمدی، سلام
 
اگرچه دیرِ دیر، ولی چه پاک و خوب و باصفا
 
دلِ به پنجه های غم اسیر را چو چاره آمدی، سلام
 
کلام عاشقانه را، نگاه شاعرانه را، صدای چون ترانه را
 
تجّسم  و طراوتی ز باغ استخاره آمدی، سلام
 
ز روزهای نارسیده ی گذشته از سرم
 
چو پرتوِ اشاره آمدی، سلام
 
دوباره آمدی؟ سلام!

 

 

Дубора омадй, салом
Ба мисли як ситора омадй, салом
Агарчй дери дер, вале чй хубу поку босафо
Дили ба панчаҳои ғам асирро чу чора омадй, салом.
Каломи ошиқонаро, нигоҳи шоиронаро, садои чун таронаро
Тачассуму таровате зи боғи истихора омадй, салом
Зи рузҳои норасидаи гузашта аз сарам
Чу партави ишора омадй, салом
Дубора омадй? Салом!

 :: بازدید از این مطلب : 498
|
امتیاز مطلب : 97
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 / 3 / 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : اعظم خواجه اف - خجسته

 

 
 
نگاه شاعرانه ات
تبسم لطیف شاعرانه ات
مرا به یمن حُکمِ لحظه جاودانه می کند
و ناپدید می شوم ز خود به زیر آبشار شانه ات
بهاردرتو حک شده،به یک اشاره می کنی
مرا اسیر لفظ چون ترانه ات-
غلام جاودانه ات
Нигохи ошиконаат
Табассуми латифи шоиронаат
Маро ба юмни хукми лахза човидона мекунад
Ва нопадид мешавам зи худ ба зери обшори шонаат
Бахор дар ту ҳак шуда, ба як ишора мекунй
Маро асири лафзи чун таронаат-
Гуломи човидонаат
 
 


:: بازدید از این مطلب : 387
|
امتیاز مطلب : 101
|
تعداد امتیازدهندگان : 29
|
مجموع امتیاز : 29
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 / 2 / 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : اعظم خواجه اف - خجسته

 

 
دوباره آمدم،سلام
به قلب پاره پاره آمدم،سلام
من آمدم که خستهاز فراق و دوری ها شدم
و درک کرده ام وصال را توی،تو چاره آمدم،سلام
دگر میانما و تو هر آن چه فاصله مباد
شکسته برج و بارهآمدم،سلام
شراره،آمدم،سلام
 
Дубора омадам, салом
Ба калби пора-пора омадам,салом
Ман омадам, ки хаста аз фироку дурихо шудам
Ва дарк кардаам висолро туйи, ту чора, омадам, салом
Дигар миёни мову ту, хар ончй фосила, мабод
Шикаста бурчу бора омадам, салом
Шарора, омадам, салом


:: بازدید از این مطلب : 255
|
امتیاز مطلب : 88
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 / 2 / 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : اعظم خواجه اف - خجسته

 

بوی بهار آید همی
از باغ ها صوت هزار آید همی،
در یاله ها* از لاله ها بشکفتهگلخن های عشق
در خلوت دشت و دمن انگیزه ی بوس و کنار آید همی.
اکنون تبسم بیابا گل کرده در باغ لبان
این تحفه را جان ها نثار آید همی
در سر خمار آیدهمی
 
 
Буи бахор ояд хаме
Аз богхо савти хазор ояд хаме
Дар ёлахо аз лолахо бишкуфта гулханхои ишк
Дар хилвати дашту даман ангезаи бусу канор ояд хаме
Акнун табассум беибо гул карда дар боги лабон
Ин тухфаро чонхо нисор ояд хаме
Дар сар хумор ояд хаме
 


:: بازدید از این مطلب : 395
|
امتیاز مطلب : 93
|
تعداد امتیازدهندگان : 27
|
مجموع امتیاز : 27
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 / 2 / 1390 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد